Klachtenreglement

Ons klachtenregelement

Stichting Polikliniek de Blaak is een Zelfstandig Behandel Centrum in diverse behandelingsmogelijkheden, betreffende flebologie, dermatologie, proctologie, huidtherapie en cosmetische geneeskunde. 

De Raad van Bestuur en de medewerkers van Stichting Polikliniek de Blaak streven ernaar om kwalitatief hoogwaardige diensten te verlenen. Binnen dit streven past ook de inrichting van een heldere klachtenprocedure. Een klacht van u is een leermoment voor onze organisatie. Het kan immers voorkomen dat er dingen gebeuren die u als onjuist of onterecht ervaart. 

De klachtenprocedure is ervoor om helder te maken wat u kunt doen in geval van onvrede of klacht. 

Wat zijn de stappen die u kunt ondernemen?

1. Direct bespreken:

Indien u ontevreden bent en u hierover een opmerking of een klacht wilt uiten, dan kunt u dat het beste rechtstreeks bespreken met het direct betrokken personeelslid, indien gewenst samen met het aanspreekpunt van de locatie ter bemiddeling. Zowel voor u als de direct betrokkene(n) is dit doorgaans de meest prettige wijze om opheldering over een klacht te verschaffen en te komen tot een oplossing voor uw onvrede of klacht. De medewerker maakt intern een schriftelijke melding ten behoeve van kwaliteitsverbetering.  

Voor financiële klachten kunt u het beste direct een mail sturen naar: klachtfinancieel@polikliniekdeblaak.nl 

2. De klachtenfunctionaris 

Wij hopen dat uw klacht is opgelost na het bespreken ervan met de betrokkene(n) of na bemiddeling van de locatieverantwoordelijke. Als dit niet zo is dan kunt u uw klacht schriftelijk voorleggen aan de klachtenfunctionaris van Stichting Polikliniek de Blaak.  

De klachtenfunctionaris kan alleen klachten in behandeling nemen die schriftelijk zijn ingediend. Als u uw klacht wilt voorleggen aan de klachtenfunctionaris dan kunt u uw klacht richten aan: 

Stichting Polikliniek de Blaak
t.a.v. De klachtenfunctionaris
Blaak 243
3011 GB Rotterdam 

U ontvangt per mail een bevestiging dat uw brief is ontvangen door de klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris stuurt een kopie van uw klachtbrief naar de persoon of personen over wie uw klacht gaat. Dit met het verzoek of men zo spoedig mogelijk wil reageren op de klacht. 

Als de reactie van de betrokken persoon of personen binnen is, beoordeelt de klachtenfunctionaris of er voldoende feiten bekend zijn om tot een goede probleemanalyse te komen. Als dat niet het geval is vindt er verder onderzoek plaats, bijvoorbeeld door andere personen om informatie te vragen. Daarna spreekt de commissie zich uit of de klacht “gegrond” is. 

U ontvangt een brief waarin het oordeel van de klachtenfunctionaris staat. Een afschrift van deze brief wordt ook gestuurd aan de persoon of personen over wie u geklaagd heeft. Ook ontvangt de directie uw klacht en het oordeel van de klachtenfunctionaris. 

De directie deelt u vervolgens mee of deze zich kan vinden in het oordeel van de klachtenfunctionaris en/of de directie naar aanleiding van de uitspraak maatregelen overweegt. De ervaring leert dat met bovengenoemde procedure al gauw drie maanden zijn gemoeid. 

3. Externe instanties 

Buiten Stichting Polikliniek de Blaak kunt u met vragen over mogelijkheden om een klacht in te dienen terecht bij de volgende instanties: 

  • Landelijk Meldpunt Zorg: geeft advies en informatie. De medewerkers informeren u over uw mogelijkheden om de klacht op te lossen, beantwoorden uw vragen en helpen u met praktische tips. 
  • Nationale Zorgnummer: een samenwerking tussen Patiëntenfederatie Nederland, Ieder(In) en MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid. 
  • Geschillencommissie ZKN (Zelfstandige Klinieken Nederland). Voor het ZKN lidmaatschap is Polikliniek de Blaak verplicht aangesloten bij deze geschillencommissie. Het oordeel van deze commissie is bindend. 
  • Zorgverzekeraars: voor vragen over uw zorgnota of verrekening van het eigen risico. Wanneer u er niet uitkomt met uw zorgverzekeraar kunt u contact opnemen met de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) of met de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeraars (SKGZ) 

Tenslotte heeft Polikliniek de Blaak ook een onafhankelijk bemiddelaar. Dit is mevrouw J. Birkhoff (correspondentieadres Blaak 243, 3011GB Rotterdam). 

4. Adressen en telefoonnummers: 

5. Begrippenlijst: 

Klacht: 

Elke uiting van onvrede: deze kan gaan over de behandeling die u hebt ondergaan bij een van onze specialisten als wel over de wijze waarop u door een van onze medewerkers in algemene zin bent behandeld. 

Patiënt: 

Een natuurlijk persoon aan wie Stichting Polikliniek de Blaak een dienst verleent of heeft verleend. 

Direct betrokkene(n): 

Een van de medewerkers van Stichting Polikliniek de Blaak die u zal behandelen, behandeld heeft, dan wel geassisteerd heeft bij een behandeling en waarover u een klacht heeft. 

Klachtenfunctionaris: 

De klachtenfunctionaris is iemand bij wie u terecht kunt om advies te vragen als u ontevreden bent of een klacht hebt en er niet uitkomt met de direct betrokkene(n). De klachtenfunctionaris is goed op de hoogte van de klachtenregeling van de zorgaanbieder. Hij/ zij kan u helpen de juiste weg te vinden voor het oplossen van uw klacht. 

De klachtenfunctionaris kan ook tussen u en de zorgaanbieder bemiddelen. Bijvoorbeeld door een gesprek tussen u en de zorgaanbieder te regelen. Ook kan hij u helpen met praktische tips. De hulp van een klachtenfunctionaris is gratis. 

Klachtenbemiddeling: 

Poging tot herstel van de relatie en het vertrouwen tussen patiënt / Stichting Polikliniek de Blaak, om vervolgens in overleg te komen tot een oplossing.